هاست شخصی  :

اینسرویس به مشتریانی ارائه میگرددکهبرای معرفی خود شاملبیوگرافی ، توانمندیها، خدمات ، محصولات ، مدارج علمیو ...نیازمند وب سایت میباشند. در اینگونهوب سایتها در کنار ایناطلاعاتکهدراغلب موارد مختصر ومفید میباشند ،گالری تصاویر ، اخبار ومواردی از این دستبه مراجعان ارائهمیگردد . حجم مراجعهبهاینوب سایتها بالا نبوده و لذا حجم کمی از منابع سرورها رابخوداختصاص می دهند .سرویس میزبانی وب شخصیاین هاست   بر اساس اینباور طراحی و تنطیم شده است.

تماس با ما 

تهران، بلوار میرداماد ، نرسیده به جردن ،ساختمان باران ،پلاک 408 ، طبقه سوم


02188207127نمابر:

تلفن:     02188207128

   موبایل:      09122602410

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fcloc9 #132f10441 #260213190737